Udgivet d. 29. juni 2022

Refusion i forbindelse med barselsorlov

Arbejdsgiver, der udbetaler løn til en medarbejder på barsel, kan få refusion for barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark samt refusion fra Barsel.dk.

Arbejdsgivere på det private arbejdsmarked, der udbetaler løn til medarbejdere på barsel, kan få refusion for de barselsdagpenge, som medarbejderen ville have ret til fra Udbetaling Danmark. Dog højest med et beløb svarende til den udbetalte løn under fraværet. 

Arbejdsgiverens ret til refusion af barselsdagpenge er betinget af, at medarbejderen opfylder betingelserne for at få barselsdagpenge. Samtidig skal arbejdsgiveren anmelde barsel og ansøge om refusion inden for nogle fastsatte tidsfrister, se nedenfor. 

Ud over barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark kan arbejdsgiver få refusion fra Barsel.dk. Det er en barselsordning, som giver arbejdsgiveren refusion ud over de barselsdagpenge, som arbejdsgiveren får fra Udbetaling Danmark, når medarbejderen modtager løn under barsel.

 

Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark

En medarbejder kan få barselsdagpenge i forbindelse med graviditet og fødsel, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Retten til barselsdagpenge forudsætter, at medarbejderen har haft en tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Heri ligger, at medarbejderen:

  • dagen før fraværet eller på første fraværsdag er i beskæftigelse
  • har været beskæftiget i mindst 160 timer inden for de seneste 4 afsluttede kalendermåneder forud for fraværsperioden
  • i mindst 3 af disse 4 måneder har været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned. 

Hvis medarbejderen får fuld løn under dele af eller hele barslen, kan arbejdsgiver få refusion for de barselsdagpenge, som medarbejderen ville have ret til fra Udbetaling Danmark. Arbejdsgiver skal derfor indberette en medarbejders orlov og søge om refusion for den løn, der udbetales under orloven. 

 

Refusion fra Barsel.dk

Reglerne om barselsudligning omfatter alle virksomheder på det private arbejdsmarked, medmindre virksomheden har indgået aftale med en anden godkendt barselsordning for alle ansatte. 

Barselsudligning mindsker arbejdsgivers udgifter til løn til medarbejdere på barsel, ved at der udbetales refusion fra Barsel.dk ud over de barselsdagpenge, arbejdsgiver får fra Udbetaling Danmark. 

For at få udbetalt refusion fra Barsel.dk skal arbejdsgiver:

  • betale løn til medarbejdere under barsel
  • have ret til refusion af barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Herudover skal medarbejderens timeløn være højere end barselsdagpengesatsen på 120,68 kr. (timeløn). 
 
Barsel.dk udbetaler højst refusion for 37 timer pr. uge – også selvom medarbejderen arbejder mere end ét sted.