Udgivet d. 5. maj 2022

Øremærket barsel til begge forældre

Den 1. juli træder den øremærkede barsel i kraft. Den indeholder 11 ugers orlov til begge forældre for børn født fra 2. august 2022. Aftalen gælder for lønmodtagere og ikke selvstændige.

 

Den nyligt indgåede aftale om øremærket barsel indebærer, at der bliver sikret en mere ligelig fordeling af orlov mellem mødre og fædre, så mor og far som udgangspunkt får 24 ugers orlov hver efter barnets fødsel. Aftalen er en implementering af EU-direktivet fra 2019, som forpligter medlemslandene til at indføre mindst ni ugers øremærket orlov til hver af forældrene, hvis de er lønmodtagere.

Selvstændige er ikke omfattet af direktivet – og heller ikke af den indgåede aftale.

 

Tilsammen fortsat 48 ugers orlov

Alle kvinder har fortsat ret til 4 ugers graviditetsorlov før fødslen, og forældre har fortsat tilsammen ret til 48 ugers orlov efter fødslen. Dermed er det samlede antal orlovsuger med barselsdagpenge, som forældre har ret til, uændret.

Med den nye model får hver forælder efter fødslen som udgangspunkt 24 ugers orlov hver med ret til barselsdagpenge.

Det betyder konkret, at fædre får 9 ugers øremærket barsel mere, mens mødre får 3 ugers øremærket barsel mindre. Præcis som i dag vil hver af forældrene også fremadrettet have ret til 2 ugers øremærket barsel, som de skal afholde i forbindelse med fødslen.

 

Alene for lønmodtagere

Hvis man er lønmodtager, vil yderligere 9 af de 24 uger være øremærket og skal afholdes inden for det første år efter barnets fødsel. Hvis de øremærkede uger ikke bliver afholdt, vil de bortfalde.

De resterende 13 uger kan som udgangspunkt frit overdrages mellem forældrene og blive afholdt, frem til barnet fylder 9 år.

Aftalen omfatter alene lønmodtagere. Kravet om 9 ugers øremærket barsel gælder derfor ikke for selvstændige, ledige og studerende. De kan vælge at overdrage op til 22 uger til den anden forælder, hvorved kun 2 uger – som i dag – ikke kan blive overført.

 

For soloforældre

Derudover bliver solofædre ligestillet med solomødre i forhold til antallet af orlovsuger efter fødslen, så begge får ret til at holde 46 ugers orlov.

Samtidig vil soloforældre fra 1. januar 2024 få mulighed for at overdrage en del af deres orlov til et nærtstående familiemedlem. Endelig får LGBT+-familier mulighed for at fordele orloven mellem op til fire forældre.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående. Du finder vores kontaktoplysninger her.