Du kan læse vores persondatapolitik her nedenfor.
Har du spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte os.

Persondatapolitik for ALT-HR

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan ALT-HR (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger.

 

1.     Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

LandboSyd (dataansvarlig juridisk chef Ellen Bruun Andresen)
CVR-nr.: 25 16 04 28
Jens Terp-Nielsens Vej 13
6200 Aabenraa
Mail: info@landbosyd.dk
Tlf.: 7436 5000

 

2.     Brug af personoplysninger

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

 1. Levering af vores ydelse - kunder: Vi indsamler og anvender personoplysninger i forbindelse med levering af den forretningsmæssige og faglige rådgivning, som du har anmodet om. Vores rådgivningsydelser – fra landbrugsfaglig rådgivning til økonomisk og juridisk assistance mv. - er nærmere beskrevet på vores hjemmeside. Vi indsamler og anvender også persondata i forbindelse med de selvbetjeningsløsninger, som du har adgang til på vores hjemmeside.
 2. Levering af vores ydelse – medlemmer: Vi varetager fælles opgaver og erhvervsmæssige og politiske interesser for vores medlemmer, der hovedsagelig er landmænd i lokalområdet. Vi anvender dine personoplysninger til at administrere foreningens arbejde og aktiviteter, herunder opkrævning af kontingent til foreningen og til L&F, bestyrelsesarbejde, generalforsamling og øvrige aktiviteter, der fremgår af foreningens vedtægter.
 3. Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring og faglig information i form af bl.a. nyhedsbreve.
 4. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside og til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookie-politik http://www.landbosyd.dk/om-landbosyd/cookie-politik.
 5. Forretnings- og produktudvikling samt analyser, forskning og statistik: Personoplysninger anvendes sammen med vores forretningspartnere til analyse-, forsknings- og statistikformål med henblik på udvikling af vores forretning og rådgivningsydelser. Som eksempler på resultater kan nævnes (ikke udtømmende liste): N-prognoser, udtræk over seneste jordprøver, afgrødefordeling, høstprognoser, produktionsøkonomipjecer, oversigt over typiske foderplaner, brancheopgørelser over fodereffektivitet, benchmark grundlag inden for såvel økonomiske som produktionstekniske nøgletal, konsekvensanalyser af ny lovgivning, indkomstprognoser mv.

Ligeledes kan dine personoplysninger anvendes til analyse-, forsknings- og statistikformål i landbrugserhvervets interesse. Vi anvender desuden resultaterne med henblik på udvikling af vores medlemsservice, rådgivningsydelser og IT-tjenester.

 

3.     Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:

 1. Levering af vores ydelser – kunder og medlemmer:
  1. Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer
  2. Almindelige personoplysninger: Cpr-nummer
  3. Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens drift og produktionsforhold mv.
  4. Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens ejerforhold og økonomi mv.
  5. Betalingsoplysninger
  6. Særlige personoplysninger: Oplysninger om helbred mv., f. eks i forbindelse med aftale om levering af medarbejderadministration og krisehjælp
 2. Markedsføring:
  1. Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer
  2. Almindelige personoplysninger: Købshistorik, interesser
  3. Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold og økonomi
 3. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:
  1. Almindelige personoplysninger: Onlineidentifikatorer såsom IP-adresser og cookies
 4. Forretnings- og produktudvikling - samt analyser, forskning og statistik
  1. Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold og økonomi

Følsomme personoplysninger behandler vi kun, når det er absolut nødvendigt af hensyn til dine eller andres vitale interesser, og det vil som overvejende hovedregel ske efter udtrykkeligt samtykke fra dig. (Følsomme oplysninger kan være: helbredsmæssige forhold, strafbare forhold, religiøst tilhørsforhold, seksuel orientering). Dog vil oplysninger om din ægteskabelige status og evt. tilhørsforhold til folkekirken blive behandlet som et nødvendigt led i skattemæssig rådgivning og regnskabsmæssig assistance, uden at vi indhenter særskilt samtykke fra dig.

 

4.     Kilder

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være:

 1. Offentlig myndigheder, fx Skat
 2. Offentlige erhvervsregistre, fx CHR og CVR
 3. Landbrugets centrale databaser, fx Dansk Markdatabase, Kvægdatabasen
 4. Leverandører og aftagere, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed, f.eks. grovvareselskaber, mejerier, slagterier etc.
 5. Andre samarbejdspartnere, f. eks pengeinstitut, realkredit eller revision, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed
 6. Online kilder, der er offentligt tilgængelige.

 

Den indsamlede information om dig hidrører fra:

 1. EU/EØS

 

5.     Formål og behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål:

 1. Levering af vores ydelser – kunder og medlemmer:
  1. Behandlingsgrundlaget er den rådgivningsaftale, som du har indgået med os suppleret med vores generelle forretningsbetingelser.
  2. Behandlingsgrundlaget er foreningens vedtægter, kontrakt, medlemsvilkår mv.
  3. Lovgrundlag
 2. Markedsføring:
  1. Lovgrundlag
  2. Samtykke
 3. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:
  1. Cookiepolitik
 4. Forretnings- og produktudvikling samt analyser, forskning og statistik:
  1. Lovgrundlag
  2. Rådgivningsaftale
  3. Forretningsbetingelser
  4. Foreningens vedtægter
  5. Samtykker

 

6.     Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 1. Offentlige myndigheder, fx i forbindelse med indsendelse af selvangivelse, pesticid- eller gødskningsregnskaber, lovpligtige dyreregistreringer, refusions- og støtteansøgninger mv.
 2. Koncernforbundne virksomheder, når det er nødvendigt for deres løsning af en opgave, som du har bedt om hjælp til. Oplysningerne kan også anvendes til markedsføringsformål. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger, sker videregivelsen først, når du har givet samtykke hertil.
 3. SEGES Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. (SEGES), når vi i forbindelse med levering af vores ydelser anvender en eller flere it-løsninger, som er udviklet og/eller driftes af SEGES. SEGES anvender oplysningerne til analyse-, forsknings- og statistikformål. I den forbindelse kan SEGES samkøre data modtaget fra os med data modtaget fra lokalforeninger og fra øvrige virksomheder med egne data. Du kan læse L&Fs persondatapolitik på http://lf.dk/privatlivspolitik .
 4. L&F, SEGES til medlemsadministration hos L&F.
 5. Andre virksomheder, hvor man kan opnå medlemsfordele ved sit medlemskab af foreningen.

 

7.     Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger vedrørende:

 1. Oplysninger opbevares som udgangspunkt i op til 10 år regnet fra kundeforholdets ophør. Oplysningerne kan opbevares i en længere periode i tilfælde hvor vi er undergivet erstatningsansvar der løber efter den 10-årige periode eller i tilfælde hvor lovgivningen tilsiger, at vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

Vi vil opbevare dine personoplysninger så længe det er relevant, således at det kan dokumenteres, hvordan vi har håndteret vores opgave, både i forhold til dig og i forhold til andre parter.

 

8.       Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, fx Datatilsynet.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til info@landbosyd.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret 21. februar 2021